درخواست تعویض غیرحضوری دفترچه بیمه سلامت

توجه : تعویض اینترنتی دفترچه بدلیل حذف دفاتر کاغذی، غیر فعال می باشد.