استعلام بیمه شده و کد HID

کارشناس محترم : جهت استعلام مشخصات شهروندی تنها کد ملی را وارد و جهت استعلام شناسه سماد، هم کد ملی و هم شناسه سماد را وارد و درخواست خود را ارسال نمایید.
استعلام مشخصات شهروندی و شناسه سماد